Çalışan Yönetimi Eğitimi Programı

 

 

 

 

 

Programın Amacı: İşyerlerinde ve işletmelerde çalışan yönetimi konusunda görevlendirilen kişilerin, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında bilgilendirilmesinin sağlanması. Hukuki zorunlulukların öğrenilerek, çalışan yönetimi uygulamalarında kanuni yapıya uygun hareket edilmesinin sağlanması. Bu yönde katılımcıların eğitilerek hem kendi hakları, hem işyeri ve işletmelerin düzenlemeleri konusunda kapasitelerinin geliştirilmesi.

 

 

1) İş Hukukunun Genel Esasları

İş Hukuku’nun kapsamı, özellikleri ve kaynaklarının incelenmesi.

 

2) İş Hukukunun Temel Kavramları

İşçi kavramı, işveren kavramı, işyeri, alt işveren ve işletme kavramlarının iş hukuku kapsamında tanımlanması.

 

3) İş Sözleşmesi ve İş Hukukunda Esneklik

İş sözleşmesinin tanımı, unsurları ve hukuki niteliğinin belirlenmesi. İş sözleşmesi türlerinin tanımlanarak, iş sözleşmesinin kurulmasının incelenmesi.

 

4) İşçi ve İşverenin Borçları

İş Hukuku kapsamındaki işçi ve işverenin iş sözleşmesinden doğan borçlarının tanımlanması.

 

5) İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

İş sözleşmesinin askıya alınması ve sona ermesinin hukuki sonuçlarının değerlendirilmesi. Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplanma yöntemlerinin analiz edilmesi.

 

6) İşin Düzenlenmesi

İş Hukukunda çalışma süresi ve ücretli tatillerin genel esaslarının incelenmesi.

 

7) Sendika Kavramı ve Sendika Anlayışlar

Sendika kavramının ve unsurlarının tanımlanması. Sendika hukukunun anlamı konusu ve niteliğinin incelenmesi. Sendika hukukunun doğuşu ve gelişim sürecinin tartışılması.

 

8) Toplu İş İlişkilerinin İncelenmesi

Toplu İş İlişkileri Kanunu’nun değerlendirilmesi ve işletme ve çalışan açısından hükümlerin ayrıntılı olarak incelenmesi.

 

9) Sosyal Güvenlik Hukuku ve Kısa Vadeli Sigorta Kolları

Sosyal Güvenlik Hukuku’nun ve sosyal sigortaların kapsamının anlatılması. Kısa vadeli sigorta kolları ve sağlanan yardımların detaylı olarak incelenmesi.

 

10) Uzun Vadeli Sigorta Kolları

Uzun vadeli sigorta kolları bu sigorta kollarından sağlanan yardımların incelenmesi.

 

11) Genel Sağlık Sigortası

Genel sağlık sigortasının kapsamı. Kişiler bakımından uygulama alanı. Genel sağlık sigortalılığının başlangıcı, tescili ve sona ermesi. Genel sağlık sigortasından sağlanan hizmetlerin kapsamı.

 

12) Genel Sağlık Sigortasının Finansmanı ve İşsizlik Sigortası

İşsizlik sigortasının kapsamı ve finansmanı. Sağlanan yardımlar ve yararlanma koşullarının incelenmesi.

 

  

Kurs Süresi

Kurs Tarihleri

Şartlar

Nitelikler

Öğrenci Performansı

Daha fazla bilgi isteyin